ප්රදර්ශනය

  • PACK EXPO 2018
    පශ්චාත් කාලය: 10-18-2018

    Oct.14-17th 2018 දී, අපි PACK EXPO සංචාරය කිරීමට චිකාගෝ, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය වෙත ගියේ ය. අපගේ කාට්රිජ් හීටර, ගුවන් හීටර, උණුසුම් වායු හුලං ඇසුරුම් යන්ත්රය සඳහා භාවිතා කළ හැක. අපි වෙනස් ඇසුරුම් යන්ත්රය යෙදුම් හා තාක්ෂණය දන්නවා. තව දුරටත් කියවන්න »